Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva HOTELA MAESTRAL dioničkog društva za hotelijerstvo i turizam, Dubrovnik (u daljnjem tekstu: Društvo) saziva i poziva sve dioničare na redovitu glavnu skupštinu HOTELA MAESTRAL, dioničkog društva za hotelijerstvo i turizam, Dubrovnik, koja će se održati dana 19. svibnja 2014. u 12:00 sati u hotelu Uvala u Dubrovniku, Masarykov put 6.

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanja kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara
2. Izvještaj Uprave o poslovanju Društva u 2013. godini
3. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2013. godinu
4. Izvještaj revizora Društva, revizorske tvrtke ReFinal d.o.o. iz Dubrovnika o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2013. godinu
5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja za 2013. godinu
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti u 2013. godini
7. Davanje razrješnice Upravi Društva po podnesenom izvještaju za 2013. godinu
8. Davanje razrješnice Nadzornom odboru po podnesenom izvještaju za 2013.. godinu
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2014. godinu

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 2. Usvaja se izvještaj Uprave o poslovanju Društva u 2013. godini.
Ad 3. Usvaja se izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2013. godini.
Ad 4. Usvaja se izvještaj revizora, revizorske tvrtke ReFinal d.o.o. iz Dubrovnika o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2013. godinu.
Ad 5. Usvajaju se godišnji financijski izvještaji Društva za 2013. godinu.
Ad 6. Utvrđuje se da je društvo Hoteli Maestral d.d. u poslovnoj godini koja završava s 31. prosincem 2013. godine ostvarilo dobiti. Dobit iz poslovanja za 2013. godini u iznosu od 1.280.102,14 kuna iskoristit će se za pokriće prenesenih gubitaka iz prethodnih godina.
Ad 7. Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu 2013. godinu.
Ad 8. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2013. godinu.
Ad 9. Za revizora Društva za poslovnu 2014. godinu imenuje se društvo ReFinal d.o.o. iz Dubrovnika. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari upisani u registar depozitorija Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. ili njihovi zastupnici ili opunomoćenici, na temelju valjano ovjerene punomoći kod javnog bilježnika koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije sedam (7) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 12. svibnja 2014. godine.

Uz prijavu je potrebno navesti odnosno priložiti sljedeće:

a) Dioničari – fizičke osobe:
- Ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica

b) Dioničari – pravne osobe:
- Tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica
- Preslik izvatka iz sudskog odnosno drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe
- Punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe ukoliko pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona

c) Punomoćnici dioničara – fizičkih osoba:
- Ime i prezime, prebivalište i adresu punomoćnika
- Popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara
- U privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu

d) Punomoćnici dioničara – pravnih osoba:
- Tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište, adresa i OIB punomoćnika
- Popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara
- U privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku , a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog odnosno drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegov preslik ili druga isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje te pravne osobe

Preporučuje se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći koji se nalaze na web stranici Društva www.dubrovnikhotels.travel
Ovaj poziv skupa sa prijedlozima odluka koje Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor objavit će se u Narodnim novinama, na web stranici Zagrebačke burze, HINE i Društva te će biti dostavljeni HANFI.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje odluka, bit će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva, Ćira Carića 3, radnim danom od 9 do 13 sati, kao i na službenoj webstranici Društva.

HOTELI MAESTRAL d.d.
Dubrovnik

Download materijala za Glavnu skupštinu:

  1. Revidirani godišnji financijski izvještaj Hotela Maestral d.d. za 2013. godinu.pdf
  2. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2013. godinu.pdf
  3. Izvještaj revizora Društva, revizorske tvrtke ReFinal d.o.o. iz Dubrovnika o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2013. godinu.pdf
  4. OBRAZAC PRIJAVE ZA SKUPŠTINU.pdf
  5. OBRAZAC PUNOMOĆI.pdf

09.04.2014.

Na našoj web stranici koristimo kolačiće. Neki od njih su ključni za rad web stranice, dok druge pomažu u poboljšanju ove web stranice i korisničkog iskustva (praćenje kolačića). Možete sami odlučiti želite li dopustiti kolačiće ili ne. Imajte na umu da ako ih odbacite, možda nećete moći koristiti sve funkcije web mjesta.

Više o prihvaćanju kolačića