Sukladno Zakonu o tržištu kapitala (Narodne Novine 88/08, 146/08 i 74/09) kao i tekstu usvojenom od strane Agencije 13. ožujka 2009. godine,
Hoteli Maestral d.d. iz Dubrovnika, Ćira Carića 3, društvo upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Dubrovniku MBS: 060008247, OIB: 88557173997, objavljuje propisane informacije:

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08), Uprava društva HOTELA MAESTRAL dioničkog društva za hotelijerstvo i turizam, Dubrovnik, (u daljnjem tekstu: Društvo) saziva i poziva sve dioničare na

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

HOTELA MAESTRAL dioničkog društva za hotelijerstvo i turizam, Dubrovnik, koja će se održati 30. lipnja 2012. godine u 10:00 sati, u hotelu Uvala u Dubrovniku, Masarykov put 6.

Dnevni red:

  1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanja kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara.
  2. Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2011. godini.
  3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2011. godinu
  4. Izvješće revizora Društva, revizorske tvrtke ReFinal d.o.o. iz Dubrovnika o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća za 2011. godinu.
  5. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2011. godinu.
  6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka u 2011. godine.
  7. Davanje razrješnice Upravi Društva po podnesenom izvješću za 2011. godinu.
  8. Davanje razrješnice Nadzornom odboru po podnesenom izvješću za 2011. godinu.
  9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2012. godinu.

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 2. »Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2011. godini.«
Ad 3. »Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2011. godinu.«
Ad 4. »Usvaja se izvješće revizora, revizorske tvrtke ReFinal d.o.o. iz Dubrovnika o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća za 2011. godinu«
Ad 5. »Usvajaju se godišnja financijska izvješća Društva za 2011. godinu.«
Ad 6. »Utvrđuje se da je društvo Hoteli Maestral d.d. u poslovnoj godini koja završava s 31. prosincem 2011. godine ostvarilo gubitak.
Gubitak iz poslovanja za 2011. godini u iznosu od 4.144.455,09 kuna prenijet će u sljedeće poslovno razdoblje – 2012. godinu.«
Ad 7. »Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu 2011. godinu.«
Ad 8. »Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2011. godinu.«
Ad 9. »Za revizora Društva za poslovnu 2012. godinu imenuje se društvo ReFinal d.o.o. iz Dubrovnika.«

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari upisani u registar depozitorija Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.ili njihovi zastupnici ili opunomoćenici, na temelju punomoći.

Punomoć mora sadržavati ukupan broj dionica, odnosno broj glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje opunomoćenika da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje odluka, bit će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva, Ćira Carića 3, radnim danom od 9 do 13 sati, kao i na službenoj web stranici Društva, najkasnije 15 dana prije održavanja Glavne skupštine.

HOTELI MAESTRAL d.d., Dubrovnik

Napomena:
Ovaj poziv biti će oglašen na web-stranicama Narodnih novina, u srijedu, 30. svibnja 2012.

Ovdje možete preuzeti materijale za redovitu Glavnu skupštinu:

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2011. godini (.pdf)

Godišnji financijski izvještaj Hotela Maestral d.d. za 2011. godinu (.pdf); kojeg čine: Godišnji revidirani financijski izvještaj GFI-POD za 2011. godinu, Bilješke uz financijske izvještaje za 2011. godinu, Izjava odgovornih osoba, Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2011. godinu, Odluka o pokriću gubitka Društva za 2011. godinu, Izvještaj Uprave za 2011. godinu i Revizorski izvještaj za 2011. godinu

 25.05.2012.

Na našoj web stranici koristimo kolačiće. Neki od njih su ključni za rad web stranice, dok druge pomažu u poboljšanju ove web stranice i korisničkog iskustva (praćenje kolačića). Možete sami odlučiti želite li dopustiti kolačiće ili ne. Imajte na umu da ako ih odbacite, možda nećete moći koristiti sve funkcije web mjesta.

Više o prihvaćanju kolačića