Sukladno Zakonu o tržištu kapitala, Hoteli Maestral d.d. iz Dubrovnika, Ćira Carića 3, društvo upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Dubrovniku MBS: 060008247, OIB: 88557173997, objavljuje propisane informacije:

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08), Uprava društva HOTELA MAESTRAL dioničkog društva za hotelijerstvo i turizam, Dubrovnik, (u daljnjem tekstu: Društvo) saziva i poziva sve dioničare na

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

HOTELA MAESTRAL, dioničkog društva za hotelijerstvo i turizam, Dubrovnik, koja će se održati 11. lipnja 2010. godine u 10 sati, u hotelu Uvala u Dubrovniku, Masarykov put 6.

Dnevni red:

  1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanja kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara.
  2. Donošenje Odluke o izvješću Uprave o poslovanju Društva u 2009. godini.
  3. Donošenje Odluke o izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2009. godini.
  4. Donošenje Odluke o izvješću revizora Društva o godišnjim financijskim izvješćima za 2009. godinu.
  5. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2009. godinu.
  6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iz 2009. godine.
  7. Davanje razrješnice Upravi Društva po podnesenom izvješću za 2009. godinu.
  8. Davanje razrješnice Nadzornom odboru po podnesenom izvješću za 2009. godinu.
  9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2010. godinu.

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 2. »Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2009. (dvije tisuće devetoj) godini.«
Ad 3. »Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2009. (dvije tisuće devetoj) godini.«
Ad 4. »Usvaja se izvješće revizora, revizorske tvrtke ReFinal d.o.o. iz Dubrovnika o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća za 2009. (dvije tisuće devetu) godinu. «
Ad 5. »Usvajaju se godišnja financijska izvješća Društva za 2009. (dvije tisuće devetu) godinu.«
Ad 6. »Utvrđuje se da je društvo Hoteli Maestral d.d. u poslovnoj godini koja završava s 31. prosincem 2009. (dvije tisuće devete) godine ostvarilo gubitak.
Gubitak iz poslovanja za 2009. (dvije tisuće devetu) godinu u iznosu od 6.966.104,33 kuna pokrit će se na način: 1) Iz zadržane dobiti iznos od 4.109.005,41 kuna, 2) Ostatak gubitka u iznosu od 2.857.098,92 kuna prenijet će u sljedeće razdoblje (poslovnu godinu).«
Ad 7. »Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu 2009. (dvije tisuće devetu) godinu.«
Ad 8. »Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2009. (dvije tisuće devetu) godinu.«
Ad 9. »Za revizora Društva za poslovnu 2010. (dvije tisuće deseta) godinu imenuje se društvo Refinal d.o.o. iz Dubrovnika.«

U radu Glavne skupštine mogu sudjelovati dioničari i njihovi opunomoćenici na temelju iskazane pisane punomoći. Punomoć mora sadržavati ukupan broj dionica, odnosno broj glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje opunomoćenika da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje odluka, bit će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva, Ćira Carića 3, radnim danom od 9 do 13 sati, kao i na službenoj web stranici Društva, najkasnije 15 dana prije održavanja Glavne skupštine.

Ako na Glavnoj skupštini ni nakon proteka 60 minuta od vremena naznačenog u pozivu za njezino održavanje nema kvoruma, Skupština će se održati bez obzira na broj nazočnih dioničara (članak 40. Statuta).

HOTELI MAESTRAL d.d. Dubrovnik

Napomena:
Ovaj poziv biti će oglašen na web-stranicama Narodnih novina i Hotela Maestral d.d. u ponedjeljak, 10. svibnja 2010.

Ovdje možete preuzeti materijale za redovitu Glavnu skupštinu:

Izvještaj Uprave za 2009. godinu (pdf)

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslova Društva u 2009. godini (pdf)

Revizorski izvještaj za 2009. godinu (pdf)

Godišnji revidirani financijski izvještaj GFI-POD za 2009. godinu (pdf)

Bilješke uz financijske izvještaje za 2009. godinu (pdf)

Izjavu odgovornih osoba (pdf)

Odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2009. godinu (pdf)

Odluku o pokriću gubitka Društva za 2009. godinu (pdf)

Na našoj web stranici koristimo kolačiće. Neki od njih su ključni za rad web stranice, dok druge pomažu u poboljšanju ove web stranice i korisničkog iskustva (praćenje kolačića). Možete sami odlučiti želite li dopustiti kolačiće ili ne. Imajte na umu da ako ih odbacite, možda nećete moći koristiti sve funkcije web mjesta.

Više o prihvaćanju kolačića