Lajkajte nas na Facebook-u i preuzmite promo kod

Hoteli-Maestral-Dubrovnik
Hoteli-Maestral-Dubrovnik
Hoteli-Maestral-Dubrovnik
Hoteli-Maestral-Dubrovnik
Hoteli-Maestral-Dubrovnik
Hoteli-Maestral-Dubrovnik
Hoteli-Maestral-Dubrovnik
Hoteli-Maestral-Dubrovnik

Poziv za redovitu Glavnu skupštinu Društva 03.08.2009.

Redovita Glavna skupština Hotela Maestral d.d. održat će se 03. kolovoza 2009. godine s početkom u 10 sati u hotelu Uvala u Dubrovniku, Masarykov put 6.


Poziv na Glavnu skupštinu objavljen je u Narodnim novinama br. 76/09. od 01.07.2009.

(http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/1879015.html)


Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgo­vačkim društvima, Uprava HOTELA MA­ESTRAL dioničkog društva za hotelijerstvo i turizam, Dubrovnik, saziva i poziva sve dio­ničare na

 

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

 

HOTELA MAESTRAL, dioničkog društva za hotelijerstvo i turizam, Dubrovnik, koja će se održati 03. 08.2009. godine u 10,00 sati, u hotelu Uvala u Dubrovniku, Masarykov put 6.

 

Dnevni red:

1. Utvrđivanje kvoruma, verifikacija punomoći opunomoćenika dioničara i izbor dva brojača glasova;

2. Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2008. godini;

3. Izvješće Nadzornog odbora obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2008. godini;

4. Izvješće revizora Društva o  temeljnim financijskim izvješćima za 2008. godine;

5. Donošenje Odluke o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća Društva za 2008. godinu;

6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobitka ostvarenog u 2008. godini;

7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Društvu za 2008. godinu

a)      Upravi Društva

b)      Nadzornom odboru Društva;

8.Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2009. godinu;

9. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora;
10. Donošenje odluke o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora.

 

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 1. Za brojače glasova biraju se Danijela Vučičević i Irena Benić.

Ad 2. Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2008. godinu.

Ad 3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljanom nadzoru vođenja poslova Društva u 2008. godini.

Ad 4. Prihvaća se izvješće revizora, revizorske tvrtke ReFinal d.o.o. iz Dubrovnika o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2008. godinu.

Ad 5. Prihvaćaju se temeljna financijska izvješća Hotela Maestral d.d. za 2008. godinu.

Ad 6. Glavna skupština donosi odluku o rasporedu dobiti ostvarene u 2008. godini:

            Ostvarena dobit u iznosu od 213.110,64 kuna rasporedit će se:

a)      5%  u iznosu od 10.655,53 kn u zakonske rezerve Društva, sukladno članku. 222 i 222 a. Zakona o trgovačkim društvima;

b)      ostatak  u iznosu od 202.455,11 kuna u neraspoređenu ( zadržanu ) dobit

Ad 7.a) Daje se razrješnica Upravi Društva za 2008. godinu.

b) Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za 2008. godinu.

Ad 8. Za revizora Društva u 2009. godini imenuje se revizorska tvrtka ReFinal d.o.o. iz Dubrovnika.

Ad 9. Opoziva se član Nadzornog odbora: Niko Musladin, član Nadzornog odbora.
Ad 10. Za člana Nadzornog odbora imenuje se:
prof. Ante Skaramuca iz Dubrovnika, Rožatska 5, JMBG: 1703956381546.

 

U radu Glavne skupštine mogu sudjelovati dioničari i njihovi opunomoćenici na temelju iskazane pisane punomoći. Punomoć mora sadržavati ukupan broj dionica, odnosno broj glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje opunomoćenika da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje odluka, bit će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva, Ćira Carića 3, radnim danom od 9 do 13 sati, kao i na službenoj web stranici Društva, najkasnije 15 dana prije održavanja Glavne skupštine.

Ako na Glavnoj skupštini ni nakon proteka 60 minuta od vremena naznačenog u pozivu za njezino održavanje nema kvoruma, Skupština će se održati bez obzira na broj nazočnih dioničara (članak 41. Statuta).

 

HOTELI MAESTRAL d.d. Dubrovnik

 

Ovdje možete preuzeti materijale za Redovitu glavnu skupštinu u pdf formatu:

 

Izvješće Uprave za 2008. godinu (pdf)

Izvješće Nadzornog odbora za 2008. godinu (pdf)

Revizorsko izvješće za 2008. godinu (pdf)

Bilanca 2008. (pdf)

Račun dobiti i gubitka 2008. (pdf)

Novčani tijek 2008. (pdf)

Izvještaj o promjenama kapitala 2008. (pdf)

Promotional codes

Prilikom rezervacije smještaja na našoj web stranici, iskoristite navedeni Promo kod (Pristupni kod) pomoću kojeg ostvarujete popust od 10%.

Hotel Adriatic Dubrovnik

FBHM05

Hotel Vis Dubrovnik

FBHM04

Hotel Komodor Dubrovnik

FBHM03

Hotel Uvala Dubrovnik

FBHM01

Hotel Splendid Dubrovnik

FBHM02