Sukladno Zakonu o tržištu kapitala (Narodne Novine 88/08, 146/08 i 74/09) kao i tekstu usvojenom od strane Agencije 13. ožujka 2009. godine, Hoteli Maestral d.d. iz Dubrovnika, Ćira Carića 3, društvo upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Dubrovniku MBS: 060008247, OIB: 88557173997, objavljuje propisane informacije:

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12), Uprava društva HOTELA MAESTRAL dioničkog društva za hotelijerstvo i turizam, Dubrovnik (u daljnjem tekstu: Društvo) saziva i poziva sve dioničare na

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

HOTELA MAESTRAL, dioničkog društva za hotelijerstvo i turizam, Dubrovnik, koja će se održati 20. svibnja 2013. u 10:00 sati u hotelu Uvala u Dubrovniku, Masarykov put 6.

Dnevni red:
 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanja kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara
 2. Izvještaj Uprave o poslovanju Društva u 2012. godini
 3. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2012. godinu
 4. Izvještaj revizora Društva, revizorske tvrtke ReFinal d.o.o. iz Dubrovnika o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2012. godinu
 5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja za 2012. godinu
 6. Donošenje odluke o pokriću gubitka u 2012. godini
 7. Davanje razrješnice Upravi Društva po podnesenom izvještaju za 2012. godinu
 8. Davanje razrješnice Nadzornom odboru po podnesenom izvještaju za 2012. godinu
 9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2013. godinu

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

 • Ad 2. Usvaja se izvještaj Uprave o poslovanju Društva u 2012. godini.
 • Ad 3. Usvaja se izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini.
 • Ad 4. Usvaja se izvještaj revizora, revizorske tvrtke ReFinal d.o.o. iz Dubrovnika o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2012. godinu.
 • Ad 5. Usvajaju se godišnji financijski izvještaji Društva za 2012. godinu.
 • Ad 6. Utvrđuje se da je društvo Hoteli Maestral d.d. u poslovnoj godini koja završava s 31. prosincem 2012. godine ostvarilo gubitak.
  Gubitak iz poslovanja za 2012. godini u iznosu od 2.208.745,26 kuna prenijet će u sljedeće poslovno razdoblje – 2013. godinu.«
 • Ad 7. Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu 2012. godinu.
 • Ad 8. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2012. godinu.
 • Ad 9. Za revizora Društva za poslovnu 2013. godinu imenuje se društvo ReFinal d.o.o. iz Dubrovnika.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari upisani u registar depozitorija Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. ili njihovi zastupnici ili opunomoćenici, na temelju punomoći.

Punomoć mora sadržavati ukupan broj dionica, odnosno broj glasova kojima raspolaže te ovlaštenje opunomoćenika da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje odluka, bit će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva, Ćira Carića 3, radnim danom od 9 do 13 sati, kao i na službenoj web-stranici Društva, najkasnije 15 dana prije održavanja Glavne skupštine.

HOTELI MAESTRAL d.d.
Dubrovnik

17.04.2013.

Ovdje možete preuzeti materijale za redovitu Glavnu skupštinu:

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini (.pdf)

Godišnji financijski izvještaj Hotela Maestral d.d. za 2012. godinu (.pdf); kojeg čine: Godišnji revidirani financijski izvještaj GFI-POD za 2012. godinu, Bilješke uz financijske izvještaje za 2012. godinu, Izvještaj Uprave za 2012. godinu i Revizorski izvještaj za 2012. godinu.

Na našoj web stranici koristimo kolačiće. Neki od njih su ključni za rad web stranice, dok druge pomažu u poboljšanju ove web stranice i korisničkog iskustva (praćenje kolačića). Možete sami odlučiti želite li dopustiti kolačiće ili ne. Imajte na umu da ako ih odbacite, možda nećete moći koristiti sve funkcije web mjesta.

Više o prihvaćanju kolačića