Sukladno Zakonu o tržištu kapitala (Narodne Novine 88/08, 146/08 i 74/09) kao i tekstu usvojenom od strane Agencije 13. ožujka 2009. godine,
Hoteli Maestral d.d. iz Dubrovnika, Ćira Carića 3, društvo upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Dubrovniku MBS: 060008247, OIB: 88557173997, objavljuje propisane informacije:

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članaka 32. i 35. Statuta Društva, Uprava i Nadzorni odbor Hotela Maestral d.d. donijeli su dana 19. veljače 2013. godine Odluku o sazivanju izvanredne Glavne skupštine Društva, te ovime poziva dioničare
na

GLAVNU SKUPŠTINU

Dioničkog društva Hotela Maestral d.d. koja će se održati 25. ožujka 2013. u 10:00 sati u hotelu Uvala u Dubrovniku, Masarykov put 6.

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći:

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih na Glavnoj skupštini
2. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hotela Maestral d.d.

PRIJEDLOZI ODLUKA:
AD-2
Na temelju članka 275. stavak 1. i članka 301. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima te članka 39. Statuta Hotela Maestral d.d. Glavna skupština Hotela Maestral d.d. na sjednici održanoj 25. ožujka 2013. donosi

ODLUKU o izmjenama i dopunama Statuta Hotela Maestral d.d.

U Statutu Hotela Maestral d.d. (pročišćeni tekst) od 29. kolovoza 2006. godine

Članak 1.
U preambuli Statuta Hotela Maestral d.d. iza br. 34/99 dodaju se brojevi: „121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12)“.

Članak 2.
Članak 10. mijenja se i glasi:
„Uprava Društva zastupa Društvo, vodi poslove Društva i potpisuje se u ime Društva na vlastitu odgovornost.
Uprave Društva ovlašten je zastupati Društvo pred sudovima i drugim tijelima, te je ovlašten zaključivati ugovore i obavljati druge pravne radnje u poslovanju Društva, u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju, osim onih u čl. 36. ovog Statuta za koje pravne poslove i radnje je potrebna suglasnost Nadzornog odbora."

Članak 3.
Članak 11. mijenja se i glasi:
„Uprava Društva može u granicama svojih ovlaštenja, dati punomoć za zastupanje drugoj osobi.“

Članak 4.
U Glavi VII. Zastupanje i predstavljanje Društva naslov pod točkom 3. „Punomoćnici po uposlenju“ mijenja se i glasi „Punomoćnici koji su u radnom odnosu u Društvu“.

Članak 5.
U članku 13. dodaje se stavak 4. koji glasi:
„Nadzorni odbor može u svako doba i bez obrazloženja opozvati danu prokuru.“

Članak 6.
Članak 25. mijenja se i glasi:
„Uprava Društva ima najmanje jednog, a najviše 3 člana. Odluku o broju članova Uprave donosi Nadzorni odbor Društva.
U slučaju da se Uprava Društva sastoji od 3 (tri) člana, Društvo zastupa pojedinačno i samostalno predsjednik Uprave, odnosno članovi Uprave skupno.
U slučaju da se Uprava Društva sastoji od 2 (dva) člana Društvo zastupa pojedinačno i samostalno predsjednik Uprave, član Uprave skupno.

U slučaju imenovanja samo jednog člana Uprave on ime sva prava i ovlaštenja predsjednika Uprave.“

Članak 7.
Članak 26. mijenja se i glasi:
„Članove Uprave Društva imenuje Nadzorni odbor na razdoblje od 4 (četiri) godine, a po isteku mandata članovi Uprave mogu biti ponovno imenovani, po postupku utvrđenom zakonom i ovim Statutom, bez ograničenja broja mandata.
Ako se u tijeku mandata pojavi zakonska smetnja za obnašanje te funkcije ili se naknadno utvrdi da neki član ne ispunjava uvjete za obnašanje te funkcije, Nadzorni odbor opozvat će odluku o imenovanju tog člana i umjesto njega imenovati novog člana Uprave.
Ako mandat člana Uprave prestane iz drugih razloga (odlazak u mirovinu, smrt ili drugo), Nadzorni odbor utvrdit će prestanak mandata člana Uprave i imenovati novog člana.
U slučajevima iz stavka 3. ovog članka, mandat novoimenovanog člana Uprave traje do isteka vremena za koje bi trajao mandat osobe kojoj je prestala funkcija.“

Članak 8.
U članku 27. riječ „predsjednika“ mijenja se u riječ „član“.

Članak 9.
Članak 28. mijenja se i glasi:
„Nadzorni odbor svojom odlukom utvrđuje za svakog člana Uprave djelokrug rada u vođenju poslova Društva. U odluci o djelokrugu rada članova Uprave Nadzorni odbor može propisati i interna ograničenja članovima Uprave u zastupanju i vođenju poslova Društva pri čemu ta ograničenja nemaju pravni učinak prema trećim osobama.“

Članak 10.
Članak 29. mijenja se i glasi:
Uprava Društva slobodno odlučuje o poslovima iz svoje nadležnosti prema svojim poduzetničkim procjenama, vodeći posebno računa o interesima dioničara i radnika, te svih ostalih zainteresiranih za uspješan rad Društva.

Članak 11.
U članku 30. stavku 1. brojka „30“ mijenja se brojkom „8“.

Članak 12.
U članku 31. stavak 2. briše se.

Članak 13.
Članak 32. stavak 1. točka 4. mijenja se i glasi:
„- saziva Glavnu skupštinu Društva, priprema odluke i opće akte koje donosi Glavna skupština, te samostalno donosi druge opće akte,“.

Članak 14.
Članak 35. stavak 1. točka 1. mijenja se i glasi: „ imenuje i opoziva članove Uprave Društva te donosi odluku o broju članova Društva“.
U točki 6. riječ „direktor“ mijenja se u riječ „Uprava“.
U točki 8. riječi „sa Upravom“ mijenjaju se u riječi „s članovima Uprave“.

Članak 15.
Članak 38. mijenja se i glasi:
„Glavna skupština Društva se saziva u slučajevima određenim zakonom i Statutom, a mora se sazvati uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva. Glavna skupština mora se održati u prvih osam mjeseci poslovne godine.
Nakon sazivanja Glavne skupštine Društvo će poduzeti sve da na svojim internetskim stranicama budu dostupni:
- sadržaj poziva za Glavnu skupštinu,
- sva dokumentacija koju treba podastrijeti Glavnoj skupštini,
-prema okolnostima, formulare koji se moraju upotrijebiti u glasovanju putem punomoćnika.
Uprava Društva određuje mjesto održavanja Glavne skupštine.“

Članak 16.
U članku 42. dodaje se stavak 1. koji glasi:
„Na Skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari/opunomoćenici koji su prijavili Društvu svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj rok se ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu.“
Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2., a stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 17.
U članku 50. stavak 2. i 3. brišu se.

Članak 18.
Članak 57. briše se.

Članak 19.
U članku 58. riječi „i izabrati Upravu Društva“ brišu se.

Članak 20.
Člank 59. briše se.

Članak 21.
Članak 60. briše se.

Članak 22.
Članak 61. briše se.

Članak 23.
U članku 62. dodaje se stavak 3. koji glasi:
„Uprava Društva je odgovorna za čuvanje Statuta i obvezna je na zahtjev dioničara omogućiti uvid u Statut ili na njegov trošak osigurati presliku Statuta.“

Članak 24.
U cijelom tekstu Statuta riječ „uposleni“ u odgovarajućem rodu, broju i padežu mijenja se u riječ „radnici“ u odgovarajućem rodu, broju i padežu.

Članak 25.
U cijelom tekstu Statuta riječi „Središnja depozitarna agencija“ u odgovarajućem rodu, broju i padežu mijenjaju se u riječi „Središnje klirinško depozitarno društvo“ u odgovarajućem rodu, broju i padežu.

Članak 26.
Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 27.
Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

Članak 28.
Na temelju ove Odluke Glavna skupština ovlašćuje Nadzorni odbor za izradu pročišćenog teksta Statuta.

OBAVIJEST DIONIČARIMA I UPUTE ZA SUDJELOVANJE
Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine te korištenje prava glasa imaju sve osobe koje su upisane kao dioničari u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu na dan održavanja Glavne skupštine.

PUNOMOĆ
Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici temeljem valjane pisane punomoći, koju izdaje dioničar.
Punomoć mora sadržavati ukupan broj dionica, odnosno broj glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje opunomoćenika da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje.
Izvornik punomoći se predaje ovlaštenim zaposlenicima Društva na dan održavanja Glavne skupštine.

MATERIJALI ZA GLAVNU SKUPŠTINU
Dioničarima je na internet stranici Društva: www.hotelimestral.com dostupan poziv s materijalima za Glavnu skupštinu od dana objave ovog poziva u Narodnim novinama.
Materijali za Glavnu skupštinu mogu se razgledati i tijekom svakog radnog dana u sjedištu Društva, a biti će i na mjestu održavanja Glavne skupštine 15 minuta prije zakazanog početka Glavne skupštine.

IZOSTANAK KVORUMA
Ako na Glavnoj skupštini ni nakon proteka 60 minuta od vremena naznačenog u pozivu za njezino održavanje nema kvoruma, Skupština će se održati bez obzira na broj nazočnih dioničara (članak 40. Statuta).

UPRAVA HOTELA MAESTRAL d.d. Dubrovnik

25.02.2013.

Na našoj web stranici koristimo kolačiće. Neki od njih su ključni za rad web stranice, dok druge pomažu u poboljšanju ove web stranice i korisničkog iskustva (praćenje kolačića). Možete sami odlučiti želite li dopustiti kolačiće ili ne. Imajte na umu da ako ih odbacite, možda nećete moći koristiti sve funkcije web mjesta.

Više o prihvaćanju kolačića