Sukladno Zakonu o tržištu kapitala (Narodne Novine 88/08, 146/08 i 74/09) kao i tekstu usvojenom od strane Agencije 13. ožujka 2009. godine,
Hoteli Maestral d.d. iz Dubrovnika, Ćira Carića 3, društvo upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Dubrovniku MBS: 060008247, OIB: 88557173997, objavljuje propisane informacije:

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08), Uprava društva HOTELA MAESTRAL dioničkog društva za hotelijerstvo i turizam, Dubrovnik, (u daljnjem tekstu: Društvo) saziva i poziva sve dioničare na

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

HOTELA MAESTRAL, dioničkog društva za hotelijerstvo i turizam, Dubrovnik, koja će se održati 30. lipnja 2011. godine u 10,00 sati, u hotelu Uvala u Dubrovniku, Masarykov put 6.

Dnevni red:

Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanja kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara.

Donošenje Odluke o izvješću Uprave o poslovanju Društva u 2010. godini.

Donošenje Odluke o izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2010. godini.

Donošenje Odluke o izvješću revizora Društva o godišnjim financijskim izvješćima za 2010. godinu.

Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2010. godinu.

Donošenje Odluke o pokriću gubitka iz 2010. godine.

Davanje razrješnice Upravi Društva po podnesenom izvješću za 2010. godinu.

Davanje razrješnice Nadzornom odboru po podnesenom izvješću za 2010. godinu.

Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2011. godinu.

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 2. »Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2010. (dvije tisuće desetoj) godini.«
Ad 3. »Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2010.(dvije tisuće desetoj) godini.«
Ad 4. »Usvaja se izvješće revizora, revizorske tvrtke ReFinal d.o.o. iz Dubrovnika o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća za 2010. (dvije tisuće desetu) godinu. «
Ad 5. »Usvajaju se godišnja financijska izvješća Društva za 2010. (dvije tisuće desetu) godinu.«
Ad 6. »Utvrđuje se da je društvo Hoteli Maestral d.d. u poslovnoj godini koja završava s 31. prosincem 2010. (dvije tisuće desete) godine ostvarilo gubitak.
Gubitak iz poslovanja za 2010. (dvije tisuće desetu) godinu u iznosu od 8.092.914,98 kuna prenijet će u sljedeće poslovno razdoblje - 2011 godinu.«
Ad 7. »Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu 2010. (dvije tisuće desetu) godinu.«
Ad 8. »Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2010. (dvije tisuće desetu) godinu.«
Ad 9. »Za revizora Društva za poslovnu 2011. (dvije tisuće jedanaestu) godinu imenuje se društvo ReFinal d.o.o. iz Dubrovnika.«

U radu Glavne skupštine mogu sudjelovati dioničari i njihovi opunomoćenici na temelju iskazane pisane punomoći. Punomoć mora sadržavati ukupan broj dionica, odnosno broj glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje opunomoćenika da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje odluka, bit će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva, Ćira Carića 3, radnim danom od 9 do 13 sati, kao i na službenoj web stranici Društva, najkasnije 15 dana prije održavanja Glavne skupštine.

Ako na Glavnoj skupštini ni nakon proteka 60 minuta od vremena naznačenog u pozivu za njezino održavanje nema kvoruma, Skupština će se održati bez obzira na broj nazočnih dioničara (članak 40. Statuta).

HOTELI MAESTRAL d.d. Dubrovnik

Napomena:
Ovaj poziv biti će oglašen na web-stranicama Narodnih novina, Zagrebačke burze, HANFE, HINE i Hotela Maestral d.d. u četvrtak, 26. svibnja 2011.

Ovdje možete preuzeti materijale za redovitu Glavnu skupštinu:

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2010. godini (.pdf)

Godišnji financijski izvještaj Hotela Maestral d.d. za 2010. godinu (.pdf); kojeg čine: Godišnji revidirani financijski izvještaj GFI-POD za 2010. godinu, Bilješke uz financijske izvještaje za 2010. godinu, Izjava odgovornih osoba, Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2010. godinu, Odluka o pokriću gubitka Društva za 2010. godinu, Izvještaj Uprave za 2010. godinu i Revizorski izvještaj za 2010. godinu

 

 

26.05.2011.

Na našoj web stranici koristimo kolačiće. Neki od njih su ključni za rad web stranice, dok druge pomažu u poboljšanju ove web stranice i korisničkog iskustva (praćenje kolačića). Možete sami odlučiti želite li dopustiti kolačiće ili ne. Imajte na umu da ako ih odbacite, možda nećete moći koristiti sve funkcije web mjesta.

Više o prihvaćanju kolačića